[:nl] Veel interesse voor burn-out preventie training[:en]Lots of interest in burnout prevention training [:]

[:nl]Steeds meer studenten ervaren hogere stressniveaus en meer burn-outs. Dit komt steeds vaker voor bij studenten die zichzelf dwingen om te presteren en veel activiteiten hebben naast studeren zelf. Veel studenten weten hebben ook moeite met het onder controle houden van hun stress niveau. Gebaseerd op deze vindingen, besloot Student Alliance Wageningen (S.A.W.) burn-out-preventieworkshops te organiseren gericht op actieve studenten die deelnemen aan een bestuur of actief zijn bij een commissie. De workshops waren voornamelijk gericht op om de symptomen van een burn-out te herkennen en dit te voorkomen. Het oorspronkelijke plan was om de sessie voor ongeveer 20 mensen te houden. Maar vanwege de grote vraag naar deze training, heeft de S.A.W. besloten om drie afzonderlijke trainingen te geven. Dit om er voor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan een training.

De feedback van de deelnemers was vrij positief. Een deelnemer zei: “Er is een gebrek aan activiteiten op het gebied van burn-out en stressbewustzijn aan de universiteit. S.A.W. heeft uitstekend werk verricht door een zo belangrijk probleem aan te pakken in deze trainingen “. Een andere deelnemer raadde aan om aan het begin van een jaar als bestuur deze workshops te volgen. “De training was erg interessant en zinvol. Elke student die aan een bestuur deelneemt, moet deze workshops bijwonen. Het zou me zoveel hebben geholpen als ik dit had aan het begin van mijn bestuurstermijn “. Nick Ligthart (de voorzitter van S.A.W.), kijkt tevreden terug naar de uitkomst van de trainingen. “De ernst van het stressprobleem kan worden afgeleid uit het feit dat zoveel mensen aanwezig waren. We zijn heel blij hoe de avond is verlopen en hebben natuurlijk de aanbevelingen van de deelnemers in de gaten gehouden. We hopen om in de toekomst meer van dit soort trainingen te kunnen plannen. Ook voor studenten in het algemeen “.

S.A.W. is de trainers erg dankbaar. Ook wilt de S.A.W het WUR-team van studentenpsychologen, studentendecanen en studieadviseurs en Trainingen Op Maat bedanken voor hun input.[:en]Students all over are experiencing higher stress levels and more burnouts. This is more prevalent amongst students who push themselves to perform better and juggle studying with extra-curricular activities. Students at Wageningen University are also facing difficulties dealing with stress. Based around all these notions, Student Alliance Wageningen (S.A.W.) decided to conduct burnout prevention workshops aimed at active students taking part in a board year. The workshops were planned as interactive trainings given by trained professionals on how to spot the symptoms of a burnout and prevent it. The initial plan was to have the session for about 20 people. However due to an overwhelming response from the students, S.A.W. ended up conducting three separate trainings on the evenings of March 12-March 14, 2019. After the trainings, information on how to receive help within Wageningen University was also shared with the participants.

The feedback from participants was quite positive. One attendee said, “There is a lack of activities on burnout and stress awareness at university. SAW did a great job with addressing such an important issue in these trainings”. Another participant recommended having these workshops at the start of every  board year. “The training was quite enjoyable as well as meaningful. Every student participating in a board must attend these workshops. It would have helped me so much if I had this at the start of my board term”. S.A.W.’s chair, Nick Ligthart, was also quite happy with the outcome of the evenings. “The severity of the stress issue can be gaged from the fact that so many people wanted to attend such a session. We are quite happy with how the evening turned out, and of course have taken note of the recommendations of the participants. We are planning more such trainings in the future, also for students in general”.

S.A.W. is thankful to the trainers who travelled from Utrecht for the sessions, the WUR team of student psychologists, student deans and study advisors, and Trainingen Op Maat for helping with this session

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [:]