[:nl]Bewoners Duivendaal bedanken Student Alliance Wageningen voor alle steun[:en]Residents of Duivendaal thank Student Alliance Wageningen for all their support[:]

[:nl]

“Het was een lang en spannend avontuur”, vond Nick Ligthart terwijl hij een kopje koffie zet bij het Student Alliance Wageningen (S.A.W.) kantoor aan de Burgtstraat bij theater de Wilde Wereld. “Ik ben blij dat de vele discussies nu eindelijk heeft geleid tot een fatsoenlijke contract voor de bewoners. De huurprijzen zijn nu rond de 35 euro gestegen in plaats van €100 en het hospiteren blijft behouden. Ik ben echt opgelucht dat Duivendaal niet een soort van duur studentenhuis wordt, waar iedereen met tegenzin zou moeten wonen vanwege het kamertekort.’’ Aldus Nick Ligthart voorzitter van de S.A.W.

Sinds november is Nick betrokken geweest rondom de huurcontracten van Duivendaal. De bewoners sloegen alarm via facebook, waardoor hij actieve bewoners in eerste instantie heeft uitgenodigd om eens samen te komen. Initiatiefneemster Lena van de Sman heeft de eerste bijeenkomst heel prettig ervaren. “Door dat absurde contract had ik wel de motivatie om er iets tegen te doen, maar ik wist niet waar ik moest beginnen. De S.A.W. stelde ons gerust en adviseerde ons om dit niet zomaar te tekenen. Bovendien zorgde de bijeenkomst ervoor dat onze frustratie omgezet werd in een vertegenwoordiging om er iets tegen te doen.

Roy Toevank, een van de woordvoerders van de bewoners, zag dat de S.A.W. op drie manieren het verschil heeft gemaakt. Ten eerste wist S.A.W. heel snel hoe eventuele juridische hulp en advies ingeschakeld kon worden, enerzijds via HousingDesk, anderzijds via de landelijke studentenvakbond. Daarnaast bracht de S.A.W. de geschikte personen van de universiteit en de gemeente snel met ons in contact. Door de vergunningen en de verkoop waren zij ook betrokken rondom Duivendaal. Tot slot hielp de S.A.W. mee als tussenpersoon en het voorbereiden van de vergaderingen, waardoor zaken professioneler opgepakt werden.

Nick ontvangt van Lena en Roy een groot. Beiden waren zij onder de indruk van de constante bereidheid en gedrevenheid om de bewoners te ondersteunen. ‘’Het was een chaotisch tijd, waarbij de bewoners ook nog midden in de tentamen periode zaten. Gelukkig kwam Nick altijd opdraven als er iets aan de hand was of hulp nodig was.’’

Nick kijkt tevreden terug naar de samenwerking met de bewoners. “We willen hiermee laten zien dat de S.A.W. opkomt voor de belangen van de student. Dat hoeft lang niet altijd met een protest actie, want bemiddeling is vaak al voldoende.

[:en]”It was a long and exciting adventure”, said Nick Ligthart while sipping coffee at the office of Student Alliance Wageningen (S.A.W.) at the Wilde Wereld theater. “I am glad that the numerous discussions have finally led to a decent contract for the residents. The rent has only been risen to around €35 instead of the earlier planned €100, plus the hospitals have been retained. I am really relieved that Duivendaal is not going to be a kind of expensive student house, where everyone reluctantly lives only because of room shortage.”

 

Since November Nick has been involved in the rental contracts of Duivendaal. The residents made an alarm via Facebook; he invited the active residents to come together in his office. Lena van de Sman had a very pleasant experienced during the first meeting. “I was motivated to do something about the first contract, but I did not know where to begin. S.A.W. reassured us and advised us not to sign the first contract. Moreover, the meeting ensured that our frustration would be turned into a representation, which can be addressed.’’

Roy Toevank, one of the spokesmen for the residents, observed that S.A.W. made a difference in three ways. “First, S.A.W. advised us very quickly how any legal help and advice could be used, on one hand through HousingDesk, on the other hand through the national student union. In addition, the S.A.W. quickly got in touch with the people of the university and the municipality of Wageningen. Because of the permits and the sales these parties were also involved around Duivendaal. Finally, S.A.W. functionated as an intermediary and prepared the meetings, so that matters were dealt more professionally.”

Nick received generous compliments from Lena and Roy. They were both impressed by his constant willingness and drive to support the residents. ”It was a chaotic time, in which the residents were still in the middle of their examination period. Luckily Nick always showed up when something was wrong or when help was needed.”

Nick looks back with satisfaction on the cooperation with the residents. “We want to show that the S.A.W. stands up for the interests of the students. It is not always necessary to start protest action, because mediation (like in this case) is often more sufficient.”[:]