[:nl][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Commissies” font_container=”tag:h2|font_size:45|text_align:left” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]Wil je werken voor het collectief van 10.000 Wageningse studenten? Wil je meer weten wat S.A.W doet? Hier heb je een overzicht van onze commissies.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Wat de Student Alliance Wageningen zoekt in een commissielid.

Als bestuurslid van de S.A.W. maak je jezelf hard voor onderwijs, huisvesting, internationalisering, sport of openbaar vervoer, daarbij ben je betrokken bij het studentenleven in Wageningen. Je hebt een brede interesse en bent bereid om aan problemen te werken. Samenwerken binnen de SAW is van groot belang, maar persoonlijk initiatief is net zo belangrijk, omdat we nog een jong maar frisse organisatie zijn. Je bent toegankelijk voor studenten en durft je mening te geven over zaken die de interesse van studenten raken. Daarnaast wil je graag leren en dingen voor elkaar krijgen. Je bent aanspreekbaar en in staat om kritiek te geven en te ontvangen.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”693″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Huisvesting commissie

De huizencommissie van de S.A.W. houdt zich bezig met de ontwikkelingen m.b.t. studentenhuisvesting in Wageningen. Doordat de universiteit groeit, wordt het tekort aan kamers elk jaar groter. We praten met de gemeente, de universiteit, Idealis en andere huisvesters en betrokkenen. Via lobbyen en acties proberen we het bouwen van meer studentenkamers mogelijk te maken. Ook zijn we bezig met het verbeteren van de contacten tussen studenten en andere inwoners van Wageningen. Ook zullen we het overleg tussen de huizencommissies van de verschillende verenigingen gaan faciliteren.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”942″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Onderwijs commissie

Als onderwijs commissie zijn we betrokken bij alle veranderingen in het onderwijs. Ook op dit gebied heeft de groeiende universiteit veel invloed. De kwaliteit moet gewaarborgd en het liefst zelfs verbeterd worden. Wij zullen Programme Committees informeren over hun rechten en we controleren het onderwijs van de WUR als onafhankelijke partij.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”726″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Internationalisering commissie

Veel internationale studenten ondervinden problemen tijdens hun tijd hier. Deze komen zij vooral aan het begin tegen. Daarom zijn wij met verschillende partijen bezig een informatie document te maken voor pas aangekomen internationale studenten. Hierin zullen dingen staan als hoe je je moet inschrijven bij een bank of zorgverzekering tot waar je meubels of een fiets kan kopen. Ook zullen wij enkele documenten van de gemeente vertalen en op onze website aanbieden om iedereen een zo aangenaam mogelijke studententijd te bieden.

Verder houden wij ons bezig met de invoering van Engelstalige bachelors. Het Engels niveau van de docenten zal eerst omhoog moeten en de vak inhoud met beleid aangepast, voordat de universiteit de aangewezen bachelors kan verengelsen zonder dat de kwaliteit van het onderwijs hierop achteruit gaat.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”555″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Openbaar vervoer & bereikbaarheid commissie

Aangezien de S.A.W. aangesloten is bij de ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) Gelderland kunnen wij de belangen van de Wageningse studenten direct behartigen en jullie bovendien snel op de hoogte houden van wijzigingen in het OV. Verder houden wij ons bezig met snelfietsroutes, huur-/OV-fietsen, opties om samen te reizen met de auto en de behoeftes aan en knelpunten van de verschillende opties.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1026″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Pers & media commissie

De S.A.W. is een vakbond en zal dan ook een aantal keer druk uit oefenen door acties te organiseren of de pers te benaderen. Bovendien bestaan we pas kort, dus is de communicatie naar de buitenwereld erg belangrijk om bekendheid en legitimiteit te creëren.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”944″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Aanmelden of meer informatie?

Ben je geïnteresseerd? Of wil je meer informatie? Stuur dan een berichtje naar " target="_blank" rel="nofollow" > of zoek contact met ons op via Facebook @sawageningen[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column el_class=”Commissions”][vc_custom_heading text=”Commissions” font_container=”tag:h2|font_size:45|text_align:left” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]Would you like to work for the collective of  over 10.000 students of Wageningen? Would you like to know more what SAW does? Here you have an overview of our commissions.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

What the Student Alliance Wageningen seeks in a committee member.

As a committee member of the S.A.W., you have a heart for education, housing, internationalisation, sports or public transport and you are involved in the student life in Wageningen. You have a wide interest and are willing to work on problems. Working together within the SAW is of great importance, but personal initiative is equally important, because we are just starting up. You are accessible to students and dare to give your opinion about matters that concern the student interest. In addition, you are eager to learn and to get things done. You are approachable and able to give and receive critique.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”693″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Housing commission

The housing committee of S.A.W. is concerned with the developments of student housing in Wageningen. Because the university is growing, the shortage of rooms increases rapidly every year. We talk to the municipality, the university, Idealis and other organizations and stakeholders. Through lobbying and actions we try to build more student rooms. We are also working on improving the contacts between students and other residents of Wageningen. We will also facilitate the consultation between the housing committees of the various associations.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”942″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Education commission

As an member of the education committee, we are involved in all changes in education. The growing university also has a lot of influence in this area. The quality must be guaranteed and preferably even improved. We will inform Program Committees about their rights and we will monitor the education of Wageningen University as an independent party.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”726″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Internationalisation commission

Many international students are experiencing some problems during their time in Wageningen. These are mainly encountered at the beginning. That is why we are working with various parties to produce an information document for newly arrived international students. This will include things like how to register with a bank or health insurance to where you can buy furniture or a bicycle. We will also translate some documents from the municipality and offer them on our website to offer everyone the best possible student time.

Furthermore, we are busy with the introduction of English-language bachelors. The English level of the lecturers will first have to go up and the subject content will be adjusted with policy, before the university can reunite the designated bachelors without making the quality of education worse.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”555″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Public transport & mobility commission

Since the S.A.W. is taking part of the ROCOV (Regional Consultation Consumer Organizations Public Transport) Gelderland, we can directly represent the interests of Wageningen students and also keep you up to date on changes in public transport. Furthermore, we are concerned with fast cycle routes, rental / public transport bicycles, options for traveling together with the car and the needs and bottlenecks of the various options.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1026″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Press & media commission

The S.A.W. is a alliance and will therefore put pressure on organisation by organizing campaigns or approaching the press. Moreover, we only exist shortly, so communication to the outside world is very important to create familiarity and legitimacy.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”944″ img_size=”medium”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Need more information or de you want to sign up?

Are you interested? Or do you want more information? Send a message to or contact us via Facebook @sawageningen[/vc_column_text][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Tab 1″ tab_id=”1539788476966-30ec623f-d5cd”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tab 2″ tab_id=”1539788477036-6d7f483d-1949″][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][:]