[:nl]Wie bepaalt de koers van de WUR-boot?[:en]Who draws the route for the WUR-boat?[:]

[:nl]Carina Nieuwenweg, een vaste student blogger bij de Resource, vraagt zich af of de groeiende WUR-boot stuurloos is. The S.A.W. gaf vorige maand al aan dat de universiteit zonder visie zit en geen actie onderneemt door de ‘onzekerheid van de toekomst’. Besturen zonder visie is echter ook een vorm van politiek. Denken op korte termijn en het niet maken van scenario’s zorgt dat onpopulaire maatregelen er ingedrukt gaan worden door de tijdsdruk van de capaciteitsproblemen.

Vorige week heeft de Studenten en Medewerkers Raad (SSC) voorwaardelijk de plannen van de Extended Day Time Schedule (schemercolleges) en internationale bachelors afgekeurd. De raad van bestuur heeft al gereageerd dat zij niet met alle voorwaardes akkoord gaan.

Gezien het schemercollegerooster, gaat de raad van bestuur niet akkoord met de twee vaste gemeenschappelijke ruime lunchpauzes per studieprogramma cluster. Niet alleen is dit een teleurstelling voor studieverenigingen, maar vooral organisaties met gemengde studenten (zoals bijvoorbeeld de sportorganisaties, internationale groepen en groene organisaties) zullen de grote verliezers zijn zonder fatsoenlijke gemeenschappelijke pauze. Bovendien is de raad niet bereid om de schemercolleges allemaal op te nemen (11de en 12de uur 17:30-19:00).

Gezien de internationale bachelors, gaat de raad van bestuur de internationale promotiemachine en vliegtuigreisjes niet verminderen. Ze geeft aan dat het geld voor promotie niet bedoeld is voor recruitment, maar om mensen ‘te informeren en te matchen met Wageningen’. Daarnaast ligt de raad niet in lijn met de SSC over het feit dat de problemen in de master in sterkere mate ook in de bachelor geïntroduceerd worden. De SSC is vooral bezorgd over taalbekwaamheid, interculturele communicatie, welzijn en onderwijskwaliteit. De leerdoelen over inhoud zullen er onder lijden als alle stoplichten voor internationale bachelors nog niet op groen staan.

De S.A.W. begrijpt niet waarom de raad van bestuur het voorstel van internationale bachelors doorschuift naar 2020 als de Nederlandse studentenaantallen starten te stabiliseren. Dan is er ook voldoende tijd om alle het studiemateriaal aan te passen en de docenten te trainen voor Engels en multiculturele bachelor vakken. De uitdaging met de huidige studenten aantallen is namelijk nu al groot genoeg. Het huidige voorstel voor  internationale bachelors zorgen niet alleen voor meer werkdruk, maar maakt de huidige groeipijn ook erger voor onderwijsfaciliteiten.

De grote vraag is nu is natuurlijk: Wat nu? De SSC zal deze week reageren op de eerste tegenargumenten van de raad. Het punt is echter dat de grote discussie hier niet gevoerd wordt: Geld. Structureel ontvangen technische universiteiten te weinig financiering en specifiek Wageningen zit te kampen met de 2% buffer regeling van het ministerie van economische zaken. Het nieuwe geld moet geïnvesteerd worden in duurzame onderwijsgebouwen en anders zou de stekker uit de promotiemachine getrokken moeten worden.

Het wordt tijd dat de raad van bestuur het durft om een leiderschapsrol te nemen en het strategisch plan concreet te maken. Leraren zeggen dat het limiet in zicht is en dat de QS rating aantoont dat Wageningen niet meer in opmars is. De WUR moet een open en eerlijk dialoog vormen met studenten, medewerkers en een sterk bericht sturen naar de overheid. Arthur Mol zou nog kunnen leren van wat de TU/Eindhoven al gedaan heeft.[:en]Carina Nieuwenweg, a regular blogger on Resource, wonders whether the WUR-boat has become steer less. The S.A.W. already reported last month that the executive board has no vision and doesn’t take action due to an ‘uncertain future’. Leading without vision is also a form of politics. Short term thinking and no scenario sketching make that force will implement unpopular measurements because of time pressure of the capacity problems.

Last week the Student and Staff Council (SSC) conditionally disapproved the Extended Day Time schedule and the International Bachelors. The executive board has already responded that they don’t comply with a couple of conditions of the SSC*:

Concerning the twilight lecture schedule, the executive board doesn’t agree with two fixed common lunch breaks for study program clusters. Not only is this a disappointment for study associations, but especially organisations with mixed students will turn out to be the big losers without any common lunchbreaks e.g. sport associations, international groups, green organisations. Moreover the executive board is not willing to record all the twilight lectures (11th  and 12th our 17:30-19:00).

Concerning the International Bachelors, the executive board won’t reduce international promotion or promotion trips. The say the money spent on promotion is not for recruitment, it is ‘to inform and match people to Wageningen’ for motivated students and lower drop-outs. Next, the board is not in line with the SSC that the problems in the master program will be exported to the bachelors. The SSC is especially concerned about the language proficiency, intercultural communication, well-being and education quality. Learning goals about content will suffer if the all conditions for international bachelors are not met.

The S.A.W. doesn’t understand why the executive board doesn’t postpone the proposal of international bachelors to 2020 when Dutch student numbers start to stabilise. Then there is proper time to adapt the study materials completely and to train the staff for English and multicultural bachelor courses. The challenge of the growing students number is already large enough now. International bachelors not only gives more tasks to overworked staff, but it also worsens the spike of growth for education facilities.

The big question is of course: What’s next? The SSC will reply to the first counterarguments of the executive board this week. The point is however that bigger discussion is still lacking: Money. Structurally technical universities don’t get enough funding and in particular, Wageningen is dealing with the 2% budgeting rule of the ministry of economic affairs. More funds should be urged to spend on more education facilities, otherwise we need to stop the promotion machine of the WUR.

It is the time that the executive board dares to take a leading role making the strategic plan tangible. Teachers say that the limit is soon and the QS rating shows that the WUR is not increasing in quality anymore. The WUR needs to play open and honest dialogue towards students, staff and send a strong message to the government. Our executive board can learn from what TU/Eindhoven is already doing.[:]