[:nl]WUR plaatst groei belang boven studenten[:en]WUR puts growth interest above students[:]

[:nl]Met het nieuwe voorlopige besluit om van vijf studies Internationale bachelors (BBW, BDW, BIL, BLT, BMW) te willen implementeren vanaf September 2018, laat de universiteit duidelijk zien dat haar eigen belang boven dat van de student wordt geplaatst.    In plaats van een beleid met voorzorgsprincipe, zet ze tegelijkertijd in op professionele marketing, MOOC’s en Internationale Bachelors. Dit zou kunnen leiden naar een onvoorziene uitschieter in de groei. De WUR wilt de groei ontwikkelingen monitoren met een ‘Internationalisatie coördinator’. Zo’n persoon zal alleen zijn vlag hijsen als het al te laat is, want de WUR zal voor haar reputatie niet toegeven dat zij niet de groei op kan vangen.

De internationale bachelors en MOOC’s zal zorgen dat kwantiteit boven kwaliteit geplaatst wordt. Deze maatregelen zijn niet per se slecht, maar het huidige resultaat zal meer problemen geven dan profijt met de capaciteiten problemen. The UvA zit nu met grote problemen nu hun internationale bachelors het aantal internationale studenten heeft verdrievoudigd (van 2036 naar 6509) in slechts één jaar.

De WUR schat nu in op 150 extra studenten op het eerste jaar en uiterlijk 1000 studenten in 2025 boven op de huidige groei. Een internationalisering coördinator wordt ingehuurd om een onverwachte groei spurt te voorkomen. Maar voordat de coördinator het aankaart, heeft het probleem zich al geworteld. Europese regelingen zal een snelle Numerus Fixus onmogelijk maken voor Europese studenten. Dus internationale bachelors betekent dat er meer risico wordt genomen zonder een terugval optie.

De projectie van de groei van de WUR. Gebaseerd op de documenten rondom capaciteitsproblemen en internationale bachelors.

Bovendien accommodeert de universiteit de groei niet passief, maar wordt er actief ingezet op recruitment. €167000 euro is jaarlijks gebudgetteerd voor internationale bachelor promotie en betreft reisjes naar buitenlandse fairs, social media campagnes, maat werk video’s en recruiters. Dit geld gaat niet naar onderwijs kwaliteit of onderwijs faciliteiten. The WUR slogan hierover is om te inverteren in ‘mensen in plaats van stenen’, but ze zich niet bewust dat er zonder genoeg stenen, de mensen in het onderwijs in de kou kunnen staan.

Ironisch lag de WUR op het randje van bestaan ergens voor het jaar 2000 door een tekort aan studenten. De universiteit van Utrecht gaf interesse om deze landbouw faculteit over te nemen. Sommige oud ravotten van de WUR zouden het zich kunnen herinneren en wellicht verklaart het ook dat de beleidsmakers van de WUR bang zijn de groei te remmen. Die angst zou kunnen verklaren waarom er minder gekeken wordt naar de zijeffecten van het succes van de WUR en de groei structureel onderschat. Dit verklaart de vreemde houding alle groei op te willen vangen, maar niet te willen investeren in duurzame onderwijs faciliteiten.

Met deze lange termijn ontwikkelingen verandert hopelijk deze houding van de WUR en zet ze zich volledig in om duurzame onderwijs gebouwen te realiseren of de groei te temperen.

    • De internationale groei zal nog doorgaan voor vele jaren. Ontwikkelingslanden bewegen zich naar midde-inkomen landen, waar een voelbaar deel van de bevolking de mogelijkheid heeft om in het buitenland te studeren. De WUR is populair en doet een slimme zet door hevig te investeren in MOOC’s (Massive Open Online Course). Duizenden studenten komen in aanraking met online WUR onderwijs en zullen besluiten om hun complete master of bachelor te volgen in Wageningen.

 

    • Gezien de nationale studenten verwacht de universiteit geen langdurige groei, omdat het aantal jongeren in Nederland en voortgezet onderwijs  stabiliseert en neergaat. Demografisch gezien klopt dat, maar vergeet niet de sociale en politieke dimensie in de keuzes van jongeren en de maatschappij. Gezien de groei van “Groenlinks”, het Parijsakkoord en het Climate-Kick programma, de life-sciences zijn geen niches meer, maar worden mainstream.

 

  • Tot slot is de angst voor digitale disruptie, waarbij iedereen een universiteit(s)hopper wordt, overschat op de korte termijn. Smartphones en Augmented Reality hebben onderwijs nog niet gerevolutioneerd, omdat het niet de manier van leren heeft veranderd. Onze huidige communicatie technologie is nog niet op hetzelfde niveau dan face-to-face om complexe kennis en nuances uit te leggen en te bediscussiëren.

Vorige maand gaf demissionaire minister Dijsselbloem, minister van financiën, en Louise Fresco aan dat er meer dan 2 miljoen euro zal gaan naar een ´dialogue centre´ en een ´starter village´, maar niets is gezegd over de financiering wat het meest nodig is: extra onderwijsfaciliteiten. Hopelijk hebben de verkiezingen nieuwe deuren geopend voor een nieuwe minister die voldoende financiering aankondigt. En anders kan het bestuur ons oproepen om het dialoog te verbeteren: Schemercolleges zijn geen oplossing.[:en]With the new preliminary decision to implement International bachelors studies for September 2018, the university makes clear it puts its own interest way above that of students.

With the new preliminary decision to implement International bachelors studies for September 2018, the university makes clear it puts its own interest way above that of students. Instead of a policy with a precautionary principle, it is implementing improved professionalised marketing, MOOCs and International bachelors simultaneously which could lead to an unsuspected spike in growth. It wants to monitor the growth developments with ‘a internationalisation coordinator’. Such person would only raise a flag when it is already too late, as the WUR would not admit that it couldn’t handle the growth for their reputation.

The international bachelors and MOOC’s will push quantity over quality. These two measures are not wrong by themselves, but it will currently result in more problems than benefits with the capacity problems. The Amsterdam university UvA faces large problems as their introduction of international bachelors has more than tripled a number of international students (from 2036 to 6509) in just one year!

The WUR is just anticipating on 150 additional students on the first year international bachelors and expect 1000 additional students in 2025. An internationalisation coordinator will be hired to prevent unexpected spike growth. But before the coordinator flags it, the problem have already manifested. European regulations will make a quick Numerus Fixus impossible for incoming European students. So international bachelors would mean taking more risk without a fall-back option.

Moreover,  the university is not passively accommodating students, but it is actively to excessive recruitment. €167.000 euros will be spent yearly on international bachelors and includes fancy travels to foreign fairs, social media campaigns, tailor-made marketing videos and recruiters. This money is not going into education quality or education facilities. The WUR slogan on this issue is to “invest in people instead of stones”, but it is not aware that without enough stones, people in education will drop out.

Ironically sometime before the year 2000, the university was on the edge of existence due to too few students. The university of Utrecht showed interest to take over the life science faculty.  Some old employees of the WUR might remember it, but it may have an impact on the policymakers of the WUR to never slow down the growth.  This fear could explain why the WUR is currently blind for the side-effects of its own success and underestimate the growth rates structurally. That lead to the ridiculous statement that they want to accommodate all growth, but don’t want to invest in decent long term education facilities. 

With these long-term developments hopefully the WUR would change its mind to fully invest durable education facilities or to temper the growth:

  • The international growth will continue for many more years. Developing countries are moving towards middle-income countries, where a substantial part of the population has the possibility to study abroad. The WUR is popular and makes a smart move by investing heavily in MOOC’s (Massive Open Online Course). Thousands of students get in contact with online WUR education and will decide to follow their complete master or bachelor in Wageningen.
  • Considering the national students, the WUR doesn’t expect any growth, as a number of youngsters born in the Netherlands and following pre-university school will stabilise or decline. Demographically they are correct, but they neglect the social and political dimension in the choice of youngsters and society. Regarding the growth of ‘Groenlinks’, the Paris agreement and the Climate-KIC program, studies in life sciences are no longer niches but are becoming mainstream.
  • Lastly, the fear of digital disruption that makes everybody an university(s)hopper, who will learn everything from the television in their smart home, is overrated for the short term. Smartphones and Augmented Reality haven’t revolutionised education yet, as it hasn’t changed the way we learn. Our current communication technology doesn’t perform equally to explain and discuss complex knowledge and nuances compared with face-to-face conversation.

Last month demissionary-minister Dijsselbloem, minister of finance, and Louise Fresco announced that more than two million euros will go to a ‘dialogue centre’ and a ‘starter village’, but nothing is said about financing what is needed the most: additional education facilities. Hopefully, the elections have opened the door to a new minister who will announce proper funding. In the other case, the board of the university can call upon us for enhancing the dialogue: Twilight lectures is no solution.[:]