[:nl]TU/e: meer financiering of capaciteitstekort[:en]TU/E: more funding or lack of capacity[:]

[:nl]Vorige week schreef de TU/E een noodbrief naar de minister van onderwijs. De Eindhovense universiteit begrijpt volledig dat er een tweede zijde is aan de medaille van groei. De brief laat dezelfde groeipercentages in de tientallen procenten zien en dat er meer geld moet komen om de kwaliteit van onderwijs en de faciliteiten van studenten te garanderen. Als de universiteit niet bereid is om in te springen, ziet de TU/E de bittere noodzaak om een Numerus Fixus en decentrale selectie in te schakelen.

De Landelijke studenten vakbond (LSVB), geeft gelijk aan dat extra geld de enige oplossing en niet om mensen uit te sluiten van een studie. De Numerus Fixus is namelijk geen oplossing, omdat onderwijs toegankelijk is hoog goed is dat gedeeld wordt door universiteiten en studenten. Bovendien zegt de industrie en overheid dat experts van morgen heel hard nodig heeft voor economische competitiviteit van Nederland en maatschappelijke duurzaamheid.

De demissionaire minister Bussemakers vind het verzoek voor extra financiering ‘te makkelijk’. Ze denkt dat scholieren overgeheveld kunnen worden naar andere universiteiten. Blijkbaar snapt ze niet dat studies op verschillende universiteiten van elkaar verschillen met hun eigen specialisatie of niche. Dit is met name waar in Wageningen, waar studies een unieke positie nemen in de life-sciences die nergens anders gevonden kunnen worden.

Bussemaker benoemt ook blij te zijn met de opkomende groei, maar ze is niet bereid om haar geplande groei target te bekostigen, aangezien ze zegt dat universiteiten veel andere mogelijkheden hebben om oplossingen te vinden. In Wageningen zien we dit nu al met de voorgestelde roosterwijziging dat de kwaliteit van onderwijs, de brede ontwikkeling en het persoonlijke welzijn van studenten en leraren ondermijnt. De WUR heeft al berekend hoeveel ruimte het opbrengt met betere roostering en onderwijsinnovatie, maar dit is verreweg niet voldoende (20% van de groei wordt hiermee opgevangen) zoals Resource laat zien.

Desalniettemin wordt de WUR, ook deel van de 4 technische universiteiten, momenteel bekostigt door het ministerie van economische zaken, maar het beleid van de onderwijs minister is wel de leidraad van de Wageningse bekostiging. En als er één thema is waar alle huidige formatie partijen overeen moeten komen, dan is het technisch en groen onderwijs.

  • VVD: De kennis economie stimuleren door het innovatie vermogen van de economisnche top sectoren te verbeteren. Daarnaast heb je de vrijheid om te investeren in jezelf met de studie die je wilt.
  • CDA: Het verbeteren van de Voedsel en Landbouw sector in Nederand met het onderwijs en onderzoek van Wageningen.
  • Groenlinks: Verzekeren dat de huidige jonge generatie de experts van morgen kunnen worden om de transitie naar duurzaamheid te versnellen.
  • D66: Het algemeen verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs in Nederland.

Hopelijk begrijpt Bussemakers dat extra financiering nodig is om nieuwe onderwijsfaciliteiten te bouwen en meer leraren aan te nemen. Soms is de makkelijkste oplossing ook de beste oplossing.[:en]Last week the Technical University Eindhoven (TU/E) has sent an emergency letter to the Minister of Education, Culture and Science. The TU/e is actively acknowledging that there is another side of the medal of growth. The letter shows the same decimal growth rates and requests more funding to sustain the quality of education and the facilities of students. If the government is not willing to fund, the TU/E sees the dire need to implement Numerus Fixus and student selection.

As the LSVB already states, the real solution is more financial resources, not excluding people from studies. Numerus Fixus is not a solution as education accessibility is a key value that is shared by students and universities. Moreover, industry and the government says it needs the experts of tomorrow desperately for economic competitiveness and societal sustainability.

The minister Bussemakers finds the request for additional financing ‘too easy’. She thinks students can be displaced to other universities. However, she doesn’t understand that studies on different universities are not the same and have their own specialisation or niche. This is particularly the case for Wageningen, where studies have a very distinctive touch the domain of life-sciences that cannot be found elsewhere.

Bussemaker also mentioned that she is happy with the rising growth, but is not willing to compensate fully for her targeted growth, as she says that universities have many other possibilities to find a solution. In Wageningen, we see it now already with a proposed schedule that hinders the quality of education, broad development and personal well-being of students and teachers. The WUR has already calculated the gains of the current room usage with better scheduling and education innovation, but this is by far not enough as Resource shows (20%).

Nevertheless, the WUR is financed by the ministry of economic affairs, but the policy of the minister of education is a guideline to finance the WUR. If there is one theme that all current formation parties should agree, it is green and technical education.

  • VVD: Fuelling the knowledge economy by increasing the innovativeness of economic top sectors. Besides the freedom to invest yourself with a study you want.
  • CDA: Improve the Food and Agricultural sector in the Netherlands with the education and research in Wageningen
  • Groenlinks: Make sure that the current generation youngsters can become the experts of tomorrow to accelerate the transition towards sustainability
  • D66: Improve the general quality and accessibility of education in the Netherlands.

Hopefully, Bussemakers will understand that additional finance is needed to build education facilities and recruit more teachers. Sometimes the easy solution is also the best solution.[:]