[:nl]Schemercolleges slecht voor sportende student[:en]Twiligth lectures bad for sporting students[:]

[:nl]

Schemercolleges slecht voor sportende student

Het nieuwe rooster voorstel gooit roet bij heel veel studenten en organisaties. De WUR moet in plaats daarvan zorgen voor een structurele oplossing met extra onderwijsruimte en minder leegstand. Er moet niet uitgeweken worden naar studenten activiteiten.  In de komende dagen leggen studenten en organisaties uit waarom.

Voorzitter Thymos Filip Hendricks en voorzitter WaHo Daniël Hoving tijdens de voorbereiding van het black light tournooi.

In deze eerste rapportage vertelt Filip Hendricks, voozitter van Thymos, over de schemercolleges en de impact op het studentensportleven in Wageningen:

De verruiming van het rooster zal het optimale gebruik van de sportfaciliteiten op de campus limiteren. Veel sportverenigingen hebben de avonden nodig om hun trainingen te organiseren. De 2e sporthal die gebouwd is als uitbreiding is sinds de zomer van 2016 in gebruik genomen. Dit heeft voor aanzienlijk meer capaciteit gezorgd, maar zit alsnog elke avond bijna helemaal vol. Dat komt doordat bijna alle trainingen van studentensportverenigingen zijn verhuisd van de zalen waar burgers en scholieren zitten naar de Bongerd. De Bongerd en SWU Thymos ervaringen soms al moeilijkheden om iedereen van voldoende ruimte, tijd en trainers te voorzien.

Al om 17:30 zijn de dames van de Wageningen Warriors (Lacrosse) op het veld te vinden

Door het rooster te verruimen zal de Bongerd nog meer capaciteitsproblemen ondervinden, omdat het zelfde aantal sportverenigingen geaccommodeerd moet worden in een kortere tijd. Deze problemen worden alleen maar groter als de studentenaantallen zo snel groter worden en er door schemer colleges steeds meer uitgewijkt wordt naar de late uren. Van maandag tot en met donderdag zijn er vele verenigingen die al tussen 17.00 en 19.00 uur beginnen met hun training, zowel in de sporthallen als op de sportvelden. Enkele voorbeelden zijn: korfbal, tennis, lacrosse (buiten) en volleybal, badminton, boksen en basketbal (binnen). Ook verenigingen die elders trainen ondervinden hinder van deze maatregel, bijvoorbeeld de roeiers van Argo die op de Rijn trainen, de schaatsers (trainen in Nijmegen), de klimmers (trainen in Arnhem of Nijmegen) en de wielrenners die in de omgeving van Wageningen racefietsen.

Thymos is het koepelorgaan van de studenten sport organisaties

Naast de trainingen van studentensportverenigingen, zouden ook de lessen en cursussen van de Bongerd opgeschoven moeten worden. Deze beginnen in sommige gevallen namelijk ook al tussen 17.00 en 19.00. Kortom, het rooster met 1 of 1,5 uur opschuiven zou betekenen dat trainingen, lessen en cursussen tot erg laat duren. Studenten kunnen na de training niet voldoende rusten en moeten dan weer vroeg beginnen met hun studieprogramma. Daarnaast zou SWU Thymos uren moeten inleveren voor de interne competities die georganiseerd worden, een belangrijk onderdeel voor de studentensport in Wageningen. De problemen van schemercolleges worden niet makkelijk opgelost, omdat avonden niet eindeloos zijn en trainers vaste contracten hebben. Het algehele sportrooster is verre van ideaal, zowel voor studenten als voor docenten. SWU Thymos pleit daarom voor handhaving van het huidige sportrooster en een andere structurele oplossing van de Universiteit.

SWU Thymos is de sportstichting van Wageningen Universiteit en treedt op als belangenbehartiger van alle sportende studenten. Het doel van de stichting is zoveel mogelijk studenten aan te zetten tot sporten en bewegen; dit gebeurt onder andere door het overkoepelen van alle studentensportverenigingen en de organisatie van diverse evenementen.[:en]

Twilight lectures bad for sporting students

The chairman of Thymos explains

The new schedule proposal is a nasty issue for many students and organisations. Instead, the WUR should look for a structural solution with extra education facilities and less empty rooms. The schedule shouldn’t hinder additional student activities. During this week students and organisations explain why.

In the first report, Filip Hendricks, chairman of Thymos, tells about the fact that twilight lectures make having sports for everybody impossible. 

 

The widening of the timetable will limit the optimal use of sports facilities on the campus. Many sports clubs need the evenings to organise their training. The 2nd sports hall has been built as an extension during the summer of 2016. This has resulted in significantly more capacity, yet it is almost full every night. This is because almost all trainings of student sports associations have moved from the halls where citizens and secondary school pupils to the Bongerd. The Bongerd and SWU Thymos experiences sometimes have difficulties to provide everyone with enough space, time and trainers.

By expanding the schedule, the Bongerd will experience even more capacity problems because the same number of sports clubs must be accommodated in a shorter period of time. These problems only grow if the student numbers grow so fast, and by the twilight schedule, they are increasingly expanded to the late hours. From Monday to Thursday there are many associations who start their training between 17.00 and 19.00, both in the sports halls and in the sports fields. Some examples include basketball, tennis, lacrosse (outdoor) and volleyball, badminton, boxing and basketball (inside). Associations that train elsewhere also suffer from this measure, for example, the Argo rowers who train on the Rhine, the skaters (train in Nijmegen), the climbers (train in Arnhem or Nijmegen) and the cyclists who race in the surroundings of Wageningen.

In addition to the training of student sports associations, the lessons and courses of the Bongerd should also be postponed. In some cases, they also start between 17.00 and 19.00. In short, shifting the schedule by 1 or 1.5 hours would mean that pieces of training, classes and courses last until very late. Students can not rest sufficiently after the training and have to start early with their study program. In addition, SWU Thymos would have to hand in hours for the internal competitions, an important part of student sports in Wageningen. The problems of twilight lectures are not easily fixed because evenings are not endless and trainers have fixed contracts. The overall sports roster is far from ideal, both for students and for teachers. Therefore SWU Thymos advocates for maintaining the current sports schedule and different structural solution from the University.

SWU Thymos is the sports foundation of Wageningen University and acts as an advocate for all sports students. The aim of the foundation is to encourage students to exercise and move as much as possible; This is done through the umbrella of all student sports associations and the organisation of various events.[:]