[:nl]Studenten worden benadeeld door schemercolleges [:en]Students will be disadvantaged by twilight lectures[:]

[:nl]Op 23 Maart maakte de WUR een plotselinge bekendmaking dat avond colleges van de baan zijn en dat ze met een alternatief plan kwamen: ‘the extended day schedule’, die al benoemd wordt als “schemer colleges” door de Resource. In dit opzicht erkent de universiteit de negatieve effecten die gevonden zijn in het onderzoek van Panteia en de SAW en onderschrijft het belang van persoonlijke ontwikkeling en sociale betrokkenheid tijdens de avond. Het alternatieve plan is echter nog steeds een onwenselijk voorstel.

Het voorgesteld rooster zal tot 19:00 duren met een lunchpauze van slechts een half uur en een verkorting van de colleges met 5 minuten. De gevolgen van dit rooster zullen ernstig zijn voor verenigingen. Studieverenigingen worden gelimiteerd in hun organisatorisch vermogen en sportverenigingen zullen te maken hebben met nog meer capaciteitsproblemen op de Bongerd. Leraren gaven al aan dat de korte lunch pauze hun vergaderingen en practicum voorbereiding dwarsboomt. De schemercolleges zouden dan wel de capaciteitsproblemen kunnen aanpakken, ze maken tegelijkertijd een heleboel studenten activiteiten onmogelijk.

De lunchpauze van een half uur zal het organisatorisch vermogen van verenigingen aantasten. Een half uur is simpelweg niet voldoende om fatsoenlijke commissie vergaderingen te houden. Daarnaast gebruiken veel besturen van studieverenigingen de pauze om werk te verzetten. Veel van dit werk wordt onmogelijk gemaakt omdat het moet doorschuiven naar de avonden, die voor veel studenten al gevuld zijn met veel andere activiteiten. Veel studieverenigingen voorzien minder deelname aan activiteiten en minder tijd om ze te organiseren.

De verruiming van het rooster zal het optimale gebruik van de sportfaciliteiten op de campus limiteren. Veel sportverenigingen hebben de avonden nodig om hun trainingen te organiseren. Op dit moment ziet Thymos al moeilijkheden om iedereen van voldoende ruimte, tijd en trainers te voorzien, omdat de uitbreiding van de Bongerd niet geleid heeft voor voldoende extra capaciteit. Door het lesrooster te verruimen zal de Bongerd nog meer capaciteitsproblemen ondervinden. Deze problemen worden alleen maar groter als de studentenaantallen groter worden en er door schemer colleges steeds meer uitgewijkt wordt naar de late uren. De gevolgen van schemercolleges zijn moeilijk te accommoderen, omdat het aantal avonduren en de contracten van trainers vast staan.

Docenten zijn ook niet tevreden over schemer colleges. Het organisatorisch en samenwerkend vermogen wordt verminderd, omdat de lunch niet meer een standaard moment is om studenten en collega’s te ontmoeten. Het zal moeilijk worden om iedereen bij elkaar te krijgen wat de mogelijkheid ondermijnt om processen tussen de leerstoelgroepen te coördineren.

Het schemercollege voorstel zal dus leiden tot een verschuiven van de verenigingsactiviteiten van de lunch naar de avonden. De avonden zijn al gevuld met een breed scala van activiteiten en worden zelfs korter, omdat de les pas stopt om 19:00. Dit betekent dat studenten keuzes moeten maken wat ze nu niet hoeven te doen. Meer activiteiten worden gepland in een korter tijdsframe, wat gaat leiden tot een verlies aan diversiteit van activiteiten die georganiseerd kunnen worden. In de toekomst zullen studie-, sport-, internationale, groene, en gezelschap verenigingen met elkaar moeten concurreren voor het zelfde stukje tijd: de avond. De huidige implementatie van schemercolleges is daarom onwenselijk. De kwaliteit van het studenten leven zal verminderen, gezien de diversiteit van activiteiten zal slinken en de mogelijkheid te groeien door extra-curriculaire activiteiten gelimiteerd zal zijn.[:en]On 23rd of March, the WUR made a sudden announcement that evening lectures are off the table and came with an alternative plan: the extended day schedule, which is already dubbed as “twilight lectures” by Resource. In this respect, they acknowledge the negative effects found by the Panteia and SAW report and underline the importance of personal development and social engagement during the evening. Their alternative proposal however, is still an undesirable solution.

The current proposal will last until 19:00 with a lunch break of half an hour and a decrease of lecture hours with 5 minutes. The effects that this proposal will have on associations will be severe. Study associations will be limited in their organizational capabilities and sport association are faced with even more capacity problems on the Bongerd. Teachers already announced that the short break will interfere with their meetings and practical preparation. The twilight lectures could help tackle the capacity problems, but simultaneously they make a lot of student activities impossible.

The lunchbreak of half an hour will deteriorate the organizational capacities of associations. Half an hour is simply not enough to facilitate proper meetings for committees. Besides many boards of study associations take this time to get work done. A lot of work will become impossible as these meetings will have to move to the evenings, which are filled with other activities for many student. Student associations foresee less participation in activities and less capacity to organize them.

The extension of the schedule will limit the optimal use of the sport facilities on the campus. Many sport associations need the evenings to organize their activities. In the current situation, Thymos is already facing difficulties providing everyone with sufficient space, time and trainers, as expansion of the Bongerd didn’t lead to a sufficient capacity increase. By extending the current schedule the Bongerd will face even more capacity problems, as the same amount of sport associations need to be accommodated within a shorter period. Already some associations have waiting lists and the twilight lectures would only increase that. The problems of twilight lectures are not easily solved as evenings are not endless and trainers have already fixed contracts.

Teachers are not satisfied with the twilight lectures as well. As the organizational and collaborative capacity will deteriorate, the lunchbreak will no longer be a viable moment to meet students or colleagues. Getting everyone together will be difficult which will undermine the ability to coordinate different processes among the chair groups.

The twilight proposal will lead to a shift of organizational activities from the lunch to the evenings. The evenings are already filled with a wide range of activities, and become even shorter as the last lectures ends at 19:00. This means that students need to make choices where they didn’t have to before. More activities will be planned in a shorter time frame, which will lead to loss of diversity of activities that can be organized. In the future study-, sport-, student- and green organizations must compete for the same timeframe: the evening. The current implementation of the twilight lectures is therefore undesirable. The quality of student life will decrease as the diversity of activities will shrink and ability to grow through extracurricular activities will be limited.[:]